Mua Số Giải Tám Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :19-09-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
19-09-19 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
18-09-19Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
232
17-09-19Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
16-09-19TT Huế: 88,
Phú Yên: 27
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
15-09-19Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 26
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
240
14-09-19Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
238
13-09-19Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
232
12-09-19Bình Định: 88,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
236
11-09-19Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 45
Trúng Khánh Hòa245
10-09-19Đắc Lắc: 84,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
267
09-09-19TT Huế: 07,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
243
08-09-19Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
220
07-09-19Đà Nẵng: 55,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
247
06-09-19Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
240
05-09-19Bình Định: 12,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 62
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
269
04-09-19Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
03-09-19Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
245
02-09-19TT Huế: 11,
Phú Yên: 12
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
270
01-09-19Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
253
31-08-19Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 49,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
234
30-08-19Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 75
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
29-08-19Bình Định: 30,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 27
Trúng Quảng Trị248
28-08-19Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 72
Trúng Khánh Hòa244
27-08-19Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 23
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
26-08-19TT Huế: 69,
Phú Yên: 80
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
271
25-08-19Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 51
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
268
24-08-19Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
242
23-08-19Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
256
22-08-19Bình Định: 11,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 64
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
21-08-19Đà Nẵng: 27,
Khánh Hòa: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
273
20-08-19Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 39
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
235
19-08-19TT Huế: 13,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế253